संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गमोहला-मानपुर-चौकी1212100%1718116003
दुर्गदुर्ग3030100%143160135740
दुर्गबेमेतरा2525100%4723444651
दुर्गखैरागढ़-छुईखदान-गंडई151386%2282320765
दुर्गराजनांदगांव433990%7635172489
दुर्गकबीरधाम313096%5764054860
दुर्गबालोद343397%6174957565
बस्तरकोंडागांव2222100%2337819969
बस्तरबीजापुर1111100%95798908
बस्तरनारायणपुर10990%64436146
बस्तरबस्तर322990%4271938184
बस्तरदन्तेवाड़ा161593%1306511996
बस्तरकांकेर333193%5504651279
बस्तरसुकमा161593%103249697
बिलासपुरगौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही1616100%1881615571
बिलासपुरबिलासपुर5858100%10137193913
बिलासपुरकोरबा3434100%5237746845
बिलासपुरसक्ति211990%3025427415
बिलासपुररायगढ़413790%6716261398
बिलासपुरसारंगढ़-बिलाईगढ़151493%2514922851
बिलासपुरमुंगेली201995%3097528492
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा464495%7425768350
राज्य स्तरीय राजस्व मण्डल6116%70
रायपुरगरियाबंद2323100%3135426438
रायपुररायपुर4949100%126959117537
रायपुरधमतरी2828100%5085447611
रायपुरमहासमुंद323196%5945451945
रायपुरबलोदाबाजार-भाटापरा393897%5387347134
सम्भाग स्तरीयरायपुर संभागस्तरीय22100%190
सम्भाग स्तरीयबस्तर संभागस्तरीय11100%392
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभागस्तरीय22100%2899458
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभागस्तरीय22100%542
सम्भाग स्तरीयदुर्ग संभागस्तरीय22100%274
सरगुजाकोरिया2929100%2356321672
सरगुजामनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर1717100%2320320699
सरगुजाजशपुर2727100%6261558039
सरगुजाबलरामपुर - रामानुजगंज282589%3482730007
सरगुजासूरजपुर323196%6329156403
सरगुजासरगुजा272696%6007251035