संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गदुर्ग2727100%121996111998
दुर्गकबीरधाम2828100%4974646102
दुर्गराजनांदगांव4242100%9929691363
दुर्गबालोद3333100%5325848926
दुर्गबेमेतरा2424100%3922636500
बस्तरकोंडागांव2222100%1964816181
बस्तरबस्तर2727100%3657330545
बस्तरसुकमा151386%83227780
बस्तरनारायणपुर8787%55025003
बस्तरबीजापुर10990%75507040
बस्तरदन्तेवाड़ा161593%101899228
बस्तरकांकेर323196%4646443852
बिलासपुरमुंगेली1919100%2489522276
बिलासपुरबिलासपुर5454100%8044772157
बिलासपुरगौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही1616100%1478412079
बिलासपुररायगढ़383694%6731260717
बिलासपुरकोरबा323196%4130336198
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा424197%7911270143
राज्य स्तरीय राजस्व मण्डल6116%60
रायपुरधमतरी2424100%4470440681
रायपुरबलोदाबाजार-भाटापरा3434100%5069543087
रायपुरगरियाबंद2020100%2469119327
रायपुरमहासमुंद282796%4836839296
रायपुररायपुर444397%10589589948
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभागस्तरीय22100%482
सम्भाग स्तरीयदुर्ग संभागस्तरीय22100%159
सम्भाग स्तरीयबस्तर संभागस्तरीय11100%361
सम्भाग स्तरीयरायपुर संभागस्तरीय22100%150
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभागस्तरीय22100%2997425
सरगुजाजशपुर2727100%5050646512
सरगुजाकोरिया2828100%4014933786
सरगुजाबलरामपुर - रामानुजगंज272385%2730120699
सरगुजासरगुजा262596%4807637428
सरगुजासूरजपुर272696%5296345391