संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गमोहला-मानपुर-चौकी1212100%1585214639
दुर्गकबीरधाम3030100%5403551063
दुर्गबेमेतरा2424100%4342141277
दुर्गबालोद3333100%5775954024
दुर्गखैरागढ़-छुईखदान-गंडई131184%2070018723
दुर्गराजनांदगांव433990%7092067152
दुर्गदुर्ग302996%132325123120
बस्तरबीजापुर1111100%87748241
बस्तरकोंडागांव2222100%2179318417
बस्तरसुकमा151386%94238683
बस्तरनारायणपुर8787%60155700
बस्तरबस्तर312890%3960535240
बस्तरदन्तेवाड़ा161593%1204510983
बस्तरकांकेर323093%5028647614
बिलासपुरमुंगेली1919100%2761225649
बिलासपुरबिलासपुर5555100%9047083106
बिलासपुरगौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही1616100%1656713700
बिलासपुरसारंगढ़-बिलाईगढ़151386%2215420186
बिलासपुरसक्ति171588%2569223128
बिलासपुररायगढ़393692%5920054717
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा434195%6043354957
बिलासपुरकोरबा333296%4596740617
राज्य स्तरीय राजस्व मण्डल6116%70
रायपुरधमतरी2525100%4774343813
रायपुरगरियाबंद222090%2780822464
रायपुरमहासमुंद322990%5280245226
रायपुरबलोदाबाजार-भाटापरा373594%4817841779
रायपुररायपुर484695%117170106692
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभागस्तरीय22100%2888447
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभागस्तरीय22100%462
सम्भाग स्तरीयदुर्ग संभागस्तरीय22100%103
सम्भाग स्तरीयरायपुर संभागस्तरीय22100%160
सम्भाग स्तरीयबस्तर संभागस्तरीय11100%402
सरगुजाजशपुर2727100%5579552478
सरगुजामनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर1616100%2109717650
सरगुजासूरजपुर3131100%5695750019
सरगुजाकोरिया2929100%2225319478
सरगुजाबलरामपुर - रामानुजगंज272488%3157925864
सरगुजासरगुजा272696%5183343626